Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023r.

BURMISTRZ LUBRAŃCA 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 o powierzchni 39,10 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 30, w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 501/8532 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 30 położony jest na działce nr 263/1 o pow. 5728 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00057517/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 16.300,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100). 
  2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 61,60 m2, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 1, w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 780/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 1 położony jest na działce nr 430 o pow. 138 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00006331/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie śródmiejskiej i stanowi teren zabudowy śródmiejskiej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 28.810,00zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100). 
  3.  Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 41,60 m2, położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3, w miejscowości Lubraniec wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem 119/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 3 położony jest na działce nr 642/5 o pow. 632 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00068110/3. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 14.260,00zł. (słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Słowińska (24 kwietnia 2023)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 kwietnia 2023, 11:16:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255