Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców w 2022r.

BURMISTRZ  LUBRAŃCA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
 
podaje do publicznej wiadomości:
 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 7 o powierzchni 34,00 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 32,w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 449/8532 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 32 położony jest na działce nr 263/1 o pow. 5728 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00057517/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 13.601,40 zł.(słownie: trzynaście tysięcy sześćset jeden złotych 40/100).
 2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 46,60 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 30, w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 607/8532 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 30 położony jest na działce nr 263/1 o pow. 5728 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00057517/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 18.581,40 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 40/100).
 3. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 39,20 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 30, w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 494/8532 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 30 położony jest na działce nr 263/1 o pow. 5728 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00057517/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 15.671,40 zł. (słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 40/100).
 4. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 7 o powierzchni 33,30 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 30, w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 432/8532 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 30 położony jest na działce nr 263/1 o pow. 5728 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00057517/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 13.331,40 zł. (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 40/100).
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 3 o powierzchni 39,40 m2, położony w budynku przy ul. Szkolnej 28,w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 503/8509 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 28 położony jest na działce nr 263/2 o pow. 5561 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00051771/2. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz częściowo stanowi ogrody działkowe. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 15.731,40 zł. (słownie: piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 40/100).
 6. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 35,80 m2, położony w budynku przy ul. Polnej 19,w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 90/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 19 położony jest na działce nr 265 o pow. 2032 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00058051/8. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 6.807,60 zł. (słownie: sześć tysięcy osiemset siedem złotych 60/100).
 7. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 6 o powierzchni 34,00 m2, położony w budynku przy ul. Polnej 19,w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 80/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 19 położony jest na działce nr 265 o pow. 2032 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00058051/8. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 6.467,60 zł. (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 60/100).
 8. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 37,00 m2, położony w budynku przy ul. Nowomiejskiej 4, w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem 474/1896 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 4 położony jest na działce nr 217/4 o pow. 824 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00045242/0. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 7.027,60 zł. (słownie: siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych 60/100). 6.467,60 zł.
 9. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 2 o powierzchni 37,50 m2, położony w budynku przy ul. Nowomiejskiej 7, w miejscowości Lubraniec wraz z piwnicą oraz udziałem 4980/51200 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 7 położony jest na działce nr 249/9 o pow. 1127 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00097980/4. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 14.981,40 zł. (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 40/100).
 10. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 2 o powierzchni 38,60 m2, położony w budynku nr 15A w miejscowości Redecz Wielki Wieś wraz z piwnicą oraz udziałem 201/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 15A położony jest na działce nr 7/7 o pow. 2365 m2, obręb Redecz Wielki Wieś. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00065491/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie rolniczo-osadniczej i stanowi tereny zabudowy usługowej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 6.110,70 zł. (słownie: sześć tysięcy sto dziesięć złotych 70/100).
 11. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 45,85 m2, położony w budynku nr 42 w miejscowości Czajno wraz z 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym oraz udziałem 8585/16000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej. Budynek mieszkalny nr 42 położony jest na działce nr 71/7 o pow. 2161 m2, obręb Czajno. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00065491/6. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie rolniczo-osadniczej i stanowi gleby średniej i niskiej przydatności rolniczej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 5.210,70 zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 70/100).
 12. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 47,43 m2, położony w budynku przy ul. Aleja Lipowa 3A, w miejscowości Lubraniec wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 7398/15047 części. Budynek mieszkalny nr 3A położony jest na działce nr 621/54 o pow. 603 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00103705/9. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec, znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 6.725,70 zł. (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 70/100).
 13. Przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości nr 621/46 wynoszący 1/6 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z wyłącznym prawem do korzystania z pomieszczenia gospodarczego „C” o powierzchni użytkowej 12,27 m2 . Dla działki nr 621/46 urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00042754/1. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. udziału oraz pomieszczenia gospodarczego jest jego najemca za cenę 6.700,00zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (22 marca 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 marca 2022, 09:21:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340