Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

BURMISTRZ LUBRAŃCA 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), 

podaje do publicznej wiadomości 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 8 o powierzchni 39,27m2, położony w budynku przy ul. Nowomiejskiej 7, w miejscowości Lubraniec wraz z przynależnymi pomieszczeniami w piwnicy- dwoma schowkami oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 4836/51200 części. Budynek mieszkalny nr 7 położony jest na działce nr 249/9 o pow. 1.127 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00097980/4. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo-usługowej o przewadze budownictwa wielorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych nieuciążliwych. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 10.050,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100). 
  2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 3 o powierzchni 21,13m2, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 15, w miejscowości Lubraniec wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 249/1000 części. Budynek mieszkalny nr 15 położony jest na działce nr 438 o pow. 181 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00066626/9. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec stanowi teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 4.060,00 zł. (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100). 
  3.  Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 o powierzchni 49,80m2, położony w budynku przy ul. Brzeskiej 11, w miejscowości Lubraniec wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 262/1000 części. Budynek mieszkalny nr 11 położony jest na działce nr 97 o pow. 289 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00006330/9. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec stanowi teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 8.850,00zł. (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 
  4.  Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UM w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pok. nr 8 lub telefonicznie 54 286 24 98 w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (6 lipca 2020)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 lipca 2020, 10:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613