Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Burmistrz Lubrańca

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ),

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 45,40 m2, położony w budynku przy ul. Aleja Lipowa 3A w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem przynależnym i piwnicą oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 7398/15047 części. Budynek mieszkalny nr 3A położony jest na działce nr 621/54 o pow. 603 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/000045633/8. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo - usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 11.850,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

2. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/6 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z wyłącznym prawem do korzystania z pomieszczenia gospodarczego " C ". Nieruchomość gruntowa położona jest na działce nr 621/46 o pow. 445 m2, obręb Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00042754/1. Ww. nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec znajduje się w strefie mieszkaniowo - usługowej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy użytkownik za cenę wynoszącą 6.300,00 zł ( cena netto ) ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 )

3. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UM w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pok. nr 8 lub telefonicznie 54 286 24 98 w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 czerwca 2019, 07:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058