Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 35,08m2, położony w budynku przy ul. Polnej 17 w miejscowości Lubraniec wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 84/1000 części.
  2. Budynek mieszkalny nr 17 położony jest na działce nr 265 o pow. 2.032 m2, obręb Miasto Lubraniec.
  3. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00058051/8.
  4. Ww. nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa wielorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych nieuciążliwych.
  5. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę po udzielonej bonifikacie wynoszącej 8.160,00zł. (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
  6. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (19 czerwca 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (19 czerwca 2018, 10:47:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836