Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2


BURMISTRZ  LUBRAŃCA
O  G  Ł  A  S  Z  A

 1. Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.
 2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. Ww. działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
 4. Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 1000  w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi  8.500,00  zł.(słownie: osiem tysięcy pięćset zł.)      
 6. Do ceny uzyskanej  w wyniku przetargu doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8. 
Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 22 czerwca 2016 roku. Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.
 1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba.
 2. Cena wywoławcza działki wynosiła 8.500,00zł. 
 3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 8.600,00zł., do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 1.978,00 zł. 
 4. Działkę oznaczoną numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 kupiła Pani Agnieszka Skalska-Krawczyk za cenę 10.578,00 złotych.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (20 maja 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 maja 2016, 12:43:12)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (27 czerwca 2016, 12:49:04)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1027