Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921m2 .

BURMISTRZ LUBRAŃCA
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921m2 Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8

Ww. działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.

Cena wywoławcza wynosi 12.800,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy osiemset zł.)

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.280,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 11 kwietnia 2016r. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 11 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 14 kwietnia 2016 roku.

Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.

Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 marca 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 marca 2016, 15:14:31)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (19 kwietnia 2016, 14:19:19)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1056