Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.


BURMISTRZ LUBRAŃCA
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8

Ww. działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
Cena wywoławcza wynosi 12.200,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy dwieście zł.)

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.220,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 11 kwietnia 2016r. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 11 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 14 kwietnia 2016 roku.

Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba, która nie stawiła się na przetarg w wyznaczonym dniu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (14 marca 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 marca 2016, 15:10:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (19 kwietnia 2016, 14:21:36)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1073