Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
O G Ł A S Z A
 1. Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. Ww. działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 11.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 7.920,00 zł.(słownie:siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł.)
 6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł. (słownie: osiemset zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 23 grudnia 2014r. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 23 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 8.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
(Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2014 roku  dotyczącego sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka, obręb Milżynek, oznaczonej jako działka nr 30/22 o powierzchni 711 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr 2773/8.

 1. Cena wywoławcza działki wynosiła 7.920,00 zł. 
 2. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 8.120,00 zł., do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 1.867,60 zł.
 3. Działkę oznaczoną numerem 30/22 o powierzchni 711 m2 kupili Państwo Elżbieta Sławomir małżonkowie Strzałkowscy za cenę 9.987,60zł.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 listopada 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 listopada 2014, 09:22:42)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2015, 13:49:23)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1557