Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2

Burmistrz Lubrańca
O G Ł A S Z A
  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2
  2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
  3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  4. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2014 roku (środa) o godz. 11.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  5. Cena wywoławcza wynosi 9.900,00 zł.(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł.)
  6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 990,00 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 05 września 2014r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 05 września 2014 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).
  8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 września 2014 roku. Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/22 o powierzchni 711 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.


Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (5 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 sierpnia 2014, 13:01:51)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 11:07:06)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1703