Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
L U BR A N I E C
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona numerem 660/3 o powierzchni 220m2, położona w Lubrańcu przy ul. Brzezina. 
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00038064/6. 
  3. W/w nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania. 
  4. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2.495,00zł. (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 
  5. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  6. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (16 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 maja 2012, 11:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1864