Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A:
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 4.  Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2012 roku (środa) o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 9.700,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy siedemset zł.)
 6.  Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% .
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 970,00 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 08 czerwca 2012 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 08 czerwca 2012r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta).
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 8.
Rozstrzygniecie postępowania
 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 13 czerwca 2012 roku.
 2. Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.
 3. Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (30 kwietnia 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 kwietnia 2012, 10:41:51)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2012, 12:51:19)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1913