Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zgłowiączka oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 9.700,00 zł. (słownie:dziewięć tysięcy siedemset zł.)
 6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 970,00 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 10 stycznia 2012 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta).
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (14 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 grudnia 2011, 15:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2156