Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 4 położony w Lubrańcu przy ul. Kwiatowej 4a

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 o powierzchni 33,89m2 oraz udział w gruncie wynoszący 3389/16295 części położony w Lubrańcu przy ul. Kwiatowej 4a na działce oznaczonej numerem 219.
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00038063/9.
  3. W/w nieruchomość przeznaczona była w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.
  4. Nabywcą ww. lokalu jest dotychczasowy najemca za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącą 36.332,00zł.(słownie:trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote) 
  5. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.
B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (22 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2011, 10:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1942