Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 525

BURMISTRZ GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu oznaczona numerem 525 o powierzchni 2833 m2 położona w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej.
  2. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr 53318/3.
  3. W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania na cele produkcyjno-usługowe Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi 42.297,00 zł. słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł.
  4. Nabywcą w/w nieruchomości jest dotychczasowy dzierżawca działki 525 (właściciel sąsiednich działek). 
  5. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (22 sierpnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 sierpnia 2011, 10:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1852