Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915 m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915 m2
  1. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
  2. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2010 roku ( środa ) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 12.800,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy osiemset zł.)
  5. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00 zł. (słownie : dwa tysiące pięćset zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 15 października 2010 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 15 października 2010 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
  8. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (20 września 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2010, 12:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2332