Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych numerami 30/13, 30/24

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami 30/13, 30/24 o łącznej powierzchni 466 m2

Dla w/w działek urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8

W/w działki w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczone są pod budownictwo usługowe.

Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2009 roku ( środa ) o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.

Cena wywoławcza wynosi 8.500,00 zł.(słownie: osiem tysięcy pięćset zł.)

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 zł. (słownie : jeden tysiąc siedemset zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 14 sierpnia 2009 r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr

95955900040000304320000004

w terminie do 14 sierpnia 2009 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca

W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku II nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 19 sierpnia 2009 r. działek gruntu położonych w m. Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonych numerami 30/13 i 30/24 o powierzchni 466 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773 /8.

W/w przetarg z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie przetarg nie doszedł do skutku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (17 lipca 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (17 lipca 2009, 11:43:21)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 września 2009, 13:41:16)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2625