Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A :

  1. Drugi licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 679 o powierzchni 330 m2 w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 53318.
  2. W/w działka przeznaczona jest w studium zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe o obszarze mieszkaniowo-usługowym o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się granicach władania. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 10 grudnia 2008 roku.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2009 roku (środa ) o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 2.750,00 zł.(słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt zł.)
  5. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 550,00 zł. (słownie : pięćset pięćdziesiąt zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 17 kwietnia 2009 r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 17 kwietnia 2009 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
  8. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (18 marca 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 marca 2009, 09:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2204