Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

1. Dane pojazdu:
  • marka, typ, model – TARPAN
  • nr identyfikacyjny pojazdu - 54585
  • rok produkcji – 1985,
  • dopuszczalna ładowność 550 kg
  • liczba miejsc 6,
  • nr rejestracyjny – WEN 2250,

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu (sala narad).

3. Cena wywoławcza brutto: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

4. Minimalna wysokość postąpienia: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)

5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia 25 lutego 2009 roku do godz. 11:00 wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży, nastapi w dniu przetargu a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, nie póżniej niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Jeśli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie wpłacona sprzedający odstąpi od umowy.

8. Przedmiot przetargu, określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniach 23 i 24 lutego 2009 roku w godz. od 9:00 - do 12:00 w remizie OSP w Siemnówku. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Wiesław Krempczyński

9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (11 lutego 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 lutego 2009, 09:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679