Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6,
nr rejestracyjny CWL K001

1. Dane pojazdu:
  • marka, typ, model – DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6,
  • nr silnika – CE 0473876
  • nr nadwozia/podwozia SUPB40CEB1W180299
  • rok produkcji – 2001,
  • dopuszczalna masa całkowita 1710 kg,
  • dopuszczalna ładowność 573 kg,
  • liczba miejsc 4,

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu (sala narad).

3. Cena wywoławcza brutto: 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100)

4. Minimalna wysokość postąpienia: 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100)

5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia 25 lutego 2009 roku do godz. 9:00 wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży, nastąpi w dniu przetargu a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Jeśli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie wpłacona sprzedający odstąpi od umowy.

8. Przedmiot przetargu, określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniach 23 i 24 lutego 2009 roku w godz. od 900 - do 12:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Paweł Kamiński

9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (11 lutego 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 lutego 2009, 09:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2511