Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu FORD-NIEMCY TRANSIT 2.5D

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

FORD-NIEMCY TRANSIT 2.5D,
nr rejestracyjny WEN 2600

1. Dane pojazdu:
  • marka, typ, model - FORD-NIEMCY TRANSIT 2.5D
  • nr silnika – TB23782
  • nr nadwozia/podwozia WFOLXXGBVLTB23782
  • rok produkcji – 1996,
  • dopuszczalna masa całkowita 2496
  • liczba miejsc 9,

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu (sala narad).

3. Cena wywoławcza brutto: 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100)

4. Minimalna wysokość postąpienia: 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100)

5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia 25 lutego 2009 roku do godz. 10:00 wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży, nastapi w dniu przetargu a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, nie póżniej niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Jeśli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie wpłacona sprzedający odstąpi od umowy.

8. Przedmiot przetargu, określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniach 23 i 24 lutego 2009 roku w godz. od 900 - do 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Paweł Kamiński

9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (11 lutego 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 lutego 2009, 09:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2348