NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/152/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 12 i art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/152/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 12 i art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

1. W Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 121, poz. 1784 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu :
„ 10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( Dz. U. Nr 127, poz. 1378 z późn. zm. ) ”,

2) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
Ośrodek wykonuje zadania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych ”,

3) w § 9 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu :
„ 7) Kierownik ośrodka prowadzi postępowania w sprawie przyznawania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wydaje w tym zakresie decyzje administracyjne
z upoważnienia Burmistrza.
Upoważnienie to może być udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka ”.

„ 8) Kierownik ośrodka podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych
w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską ”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ) , która weszła w życie z dniem 1 października 2008 r. zgodnie z art. 31 nakłada na gminę prowadzenie jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dlatego tez zasadne jest ujęcie tych zadań w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Proszę Wysoką radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1561