NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/151/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/151/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. )Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Upoważnić Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu Panią Marię Brzezińską do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie z dniem 1 października 2008 r. stanowi, że organ właściwy wierzyciela może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednakże zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej organ wykonawczy jednostki pomocniczej, w tym przypadku kierownika ośrodka. Pomocy.

Wobec wielkości zadań, jakim jest przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych jak również podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na obszarze gminy Rada Miejska upoważnia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z przekazaniem tego zadania do ośrodka pomocy społecznej.
Proszę o podjęcie stosownej uchwały.

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649