NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/150/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/150/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:

§ 1

1. W Statucie Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko –
Pomorskiego z 2003 roku Nr 22, poz. 443, Nr 157, poz. 2101, z 2005 r. Nr 123,
poz. 2089, z 2006 r. Nr 102, poz. 1569, z 2007 r. Nr 38, poz. 569 ) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 pkt 1 skreśla się tiret czwarty w brzmieniu „ Publiczna Szkoła
Podstawowa w Dąbiu Kujawskim ”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2008 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu Kujawskim zachodzi konieczność dokonania zmian zapisów w Statucie Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec.

Zmiana powyższa polega na wykreśleniu w § 5 ust. 1 pkt 1 tiretu czwartego w brzmieniu „ Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbiu Kujawskim ”.

Proszę radnych o podjęcie niniejszej uchwały, którą uważa się za w pełni zasadną.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1856