NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/149/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu.Na podstawie art. 174 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/149/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Na podstawie art. 174 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu działającego jako zakład budżetowy gminy na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 0,20 zł brutto do 1 m3 oczyszczonych ścieków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


Uzasadnienie

Dotacja przedmiotowa na odbiór i oczyszczanie ścieków, udzielana Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu zmniejsza koszty ponoszone przez mieszkańców z tytułu odprowadzania ścieków.

Zgodnie z decyzją radnych Rada Miejska w Lubrańcu corocznie zmniejsza wysokość dotacji. W roku 2008 dotacja wynosiła 0,45 zł. do 1 m3 oczyszczonych ścieków.

Zmniejszenie dotacji powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców z tytułu odprowadzania ścieków, dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej w kwocie 0,20 zł. brutto do 1m3 oczyszczonych ścieków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481