NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/147/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2008/2009 położonych w granicach administracyjnych gminy Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXI/147/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2008/2009 położonych w granicach administracyjnych gminy

Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2008/2009 tj. od dnia 01 listopada 2008 r. do 31 marca 2009 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 2

Warunki przyjęcia zadań o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec a Zarządem Powiatu we Włocławku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


UZASADNIENIE

W związku z rozmowami prowadzonymi z Powiatem Włocławskim na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 oraz złożoną propozycją przejęcia przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2008/2009 tj. od dnia 01 listopada 2008 r. do 31 marca 2009 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały dającej Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec upoważnienie do negocjowania z powiatem warunków przejęcia tych zadań i zawarcia stosownego porozumienia.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:36:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1697