NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/146/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubraniec.Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/146/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubraniec.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )



RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada
2004 roku § 2 o treści : „ Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni
ścieków realizowana będzie w oparciu o oczyszczalnie biologiczne
wykorzystujące metodę osadu czynnego ” otrzymuje brzmienie „ Budowa
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie
w oparciu o oczyszczalnie biologiczne wykorzystujące metodę osadu czynnego
i oczyszczalnie biologiczno - mechaniczne ”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 roku gmina Lubraniec realizowała dotychczas budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wykorzystując metodę osadu czynnego.
W roku bieżącym gmina Lubraniec zleciła opracowanie 238 sztuk projektów technicznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji projektów okazało się, że w dwóch przypadkach ze względu na istniejące warunki jedynym skutecznym rozwiązaniem oczyszczania ścieków jest budowa oczyszczalni biologiczno – mechanicznej.

Koszty budowy oczyszczalni biologiczno – mechanicznej są nieznacznie wyższe od kosztów budowy oczyszczalni biologicznej.

Mając powyższe na uwadze, proszę Wysoką radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 21:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293