NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/145/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 15 października 2008zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/145/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 15 października 2008


zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 90.000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą “ SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE ” .

2. Przyjmuje się formę zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci weksla własnego “IN BLANCO”.

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód własny gminy.

§ 3

Ustala się spłaty pożyczki w następujących latach:
– 2009 rok 30.000 zł.
– 2010 rok 33.000 zł.
– 2011 rok 27.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E


Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, w tym również dotyczących zaciągania pożyczek.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok planowany deficyt wynosi 1.320.000 zł.. Jako źródło pokrycia deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.320.000 zł.

W celu częściowego pokrycia deficytu gmina zaciąga pożyczkę długoterminową w wysokości 90.000 zł. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona będą wpływy środków z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi dochód własny gminy. Przedkładając projekt uchwały uwzględniono warunki ustalone w dniu negocjacji.

Argumenty, ktore przemawiają za podjęciem zobowiązania to niskie oprocentowanie, które wynosić bedzie 0,7 % stopy redyskonta weksli, a ta na dzień przedładania projektu uchwały wynosi 6,25 % (Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 10/2008 z dnia 25.06.2008r.).

Termin zapłaty ostatniej raty pożyczki do 30.12.2011 roku. Pożyczka jest umarzalna w wysokości do 30 %. W przypadku umorzenia 30 % jest to kwota 27.000 zł. i wówczas pożyczka byłaby rozliczona w 2010 roku.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu w celu wystąpienia o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 20:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439