NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/143/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 sierpnia 2008zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 1 ) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. 2 ) w związku z § 2, 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. Nr 251, poz. 1885 )

Uchwała nr XX/143/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 sierpnia 2008


zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. 1 ) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. 2 ) w związku z § 2, 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. Nr 251, poz. 1885 )


RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1

Zwalnia się od opłat, w okresie do 31. 12. 2009 roku zgłoszenie o zmianie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec, dotyczącej wyłącznie określenia przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej ( PKD 2007 ).
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Ewidencja działalności gospodarczej stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej zgłoszenie zmiany wpisu w istniejącym już wpisie, podlega opłacie w kwocie 50 złotych.

Opłaty uiszczane przez przedsiębiorców dokonujących zgłoszeń stanowią dochód budżetu gminy. Ustawodawca delegował Rady Gmin do wprowadzenia zwolnienia z opłat przedsiębiorców wpisanych do ewidencji, którzy wnoszą w wymaganym terminie zgłoszenie o przeklasyfikowanie według PKD 2007 przedmiotu działalności.


Obowiązek przeklasyfikowania został nałożony na przedsiębiorców przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ). Wnoszone przez przedsiębiorców zgłoszenia, dotyczące przeklasyfikowania przedmiotu działalności według PKD 2007, nie stanowią zmiany stanu faktycznego w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zatem podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, uznaje się za celowe i zasadne.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (6 października 2008, 13:48:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896