NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/141/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 sierpnia 2008przystąpienia Gminy i Miasta Lubraniec do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XX/141/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 sierpnia 2008


przystąpienia Gminy i Miasta Lubraniec do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Gmina i Miasto Lubraniec przystępuje do stowarzyszenia pn. „ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ” jako członek zwyczajny.

§ 2

Organizację, zadania i tryb pracy stowarzyszenia określa Statut „ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ”.

§ 3

Upoważnia się Pana Krzysztofa Wrzesińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec do reprezentowania Gminy i Miasta Lubraniec w stowarzyszeniu pn. „ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ” oraz do składania stosownych oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu .


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E

„ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ” powstało w 2007 r. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12, 87 - 850 Choceń. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i gospodarczego 7 gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski oraz Lubraniec.

Na walnym zebraniu członków stowarzyszenia na początku 2008 roku do stowarzyszenia zostali przyjęci przedstawiciele trzech kolejnych gmin: Fabianki, Lubanie oraz Włocławek, podczas którego dokonano również zmian w statucie dotyczących członków zwyczajnych. Do tej pory gmina reprezentowana upoważnieniem odpowiedniej rady mogła być wyłącznie członkiem wspierającym z głosem doradczym na posiedzeniach stowarzyszenia.

Dokonane zmiany dają możliwość gminom do czynnego uczestniczenia w podejmowanych decyzjach dotyczących także obszaru danej gminy. Zaznaczyć należy, że podstawowym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz gmin z których wywodzą się członkowie stowarzyszenia.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (6 października 2008, 13:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538