NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/140/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 sierpnia 2008zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. )

Uchwała nr XX/140/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 sierpnia 2008


zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. )


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zero groszy).

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Borek – Zgłowiączka”.

§ 3

Zobowiązanie określone w § 1 i 2 pokryte będzie z dochodów własnych tj. podatku od nieruchomości i podatku rolnego w następujących terminach:

- rok 2009 – 189.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak
U Z A S A D N I E N I E

W uchwale budżetowej na rok 2008 jednym z zadań inwestycyjnych jest zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej Borek – Zgłowiączka ”.

Zadanie to realizowane będzie w latach 2008 – 2009. Powoduje to konieczność podpisania umów wykraczających poza rok budżetowy.

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 216.000,00 zł. Kwota 189.000,00 zł dotyczy roku 2009.

Wobec powyższego proponuje się podjęcie niniejszej uchwały upoważniającej Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec do podpisania umów z wykonawcami na realizację całości w/w zadania inwestycyjnego. Wysokość zakładanych wydatków na rok 2008 na w/w inwestycję wynika z załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej, natomiast wydatki na rok 2009 Rada Miejska przyjęła w załączniku do uchwały budżetowej jako limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (6 października 2008, 13:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696