NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/137/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 czerwca 2008rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Włocławską Spółdzielnią Mieszkaniową we Włocławku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XIX/137/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 czerwca 2008


rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Włocławską Spółdzielnią Mieszkaniową we Włocławku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )R a d a M i e j s k a
u c h w a l a :

§ 1

1. Rozwiązać umowę użytkowania wieczystego z Włocławską Spółdzielnią Mieszkaniową we Włocławku działek :

1) nr 621/61 o powierzchni 1574 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8,

2) nr 623/104 o powierzchni 1418 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla
której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8,

3) nr 623/110 o powierzchni 771 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8,

4) nr 623/111 o powierzchni 1584 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla
której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8,

5) nr 622/4 o powierzchni 109 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8,

6) 623/108 o powierzchni 119 m2 położonej w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta WL1W/ 00029411/8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Włocławską Spółdzielnią mieszkaniową we Włocławku.

W dniu 14 maja 2008 r. Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Lubrańcu przy ul. Al. Lipowa oznaczonych numerami ewidencyjnymi :

– 621/58 o powierzchni 772 m2 - parking
– 621/61 o powierzchni 1574 m2 – działka niezabudowana
– 623/104 o powierzchni 1418 m2 - parking
– 623/110 o powierzchni 771 m2 - droga
– 623/111 o powierzchni 1584 m2 - działka niezabudowana
– 622/4 o powierzchni 109 m2 – część drogi
– 623/108 o powierzchni 119 m2 – część drogi

Po analizie dokonanej podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu dnia 18 i 20 czerwca 2008 roku radni w większości wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego następujących działek:

– 621/61 o powierzchni 1574 m2 – działka niezabudowana
– 623/104 o powierzchni 1418 m2 - parking
– 623/110 o powierzchni 771 m2 - droga
– 623/111 o powierzchni 1584 m2 - działka niezabudowana
– 622/4 o powierzchni 109 m2 – część drogi
– 623/108 o powierzchni 119 m2 – część drogi

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały.BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesińskimetryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (28 lipca 2008, 09:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1641