NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/136/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 czerwca 2008zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Milżyn ”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz.U. 2008 Nr 38 poz. 220 )

Uchwała nr XIX/136/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 czerwca 2008


zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Milżyn ”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz.U. 2008 Nr 38 poz. 220 )


uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „ Plan odnowy miejscowości Milżyn ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E


Gmina i Miasto Lubraniec ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE ( PROW 2007 – 2013 działanie „ Odnowa i rozwój wsi ” ) inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Milżyn (w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jednym z załączników do wniosku aplikacyjnego jest plan odnowy miejscowości oraz uchwała rady gminy w sprawie jego zatwierdzenia.
Sołectwo Milżyn przedłożyło Radzie Miejskiej w Lubrańcu plan odnowy miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań.

W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców wsi niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, stąd też uważa się ją za zasadną.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (28 lipca 2008, 09:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1601