NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/215/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 kwietnia 2005w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonania zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w imieniu Burmistrza. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 )

Uchwała nr XXVIII/215/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonania zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w imieniu Burmistrza.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 )


RADA MIEJSKA u c h w a l a:

§ 1
Upoważnić Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu Panią mgr Halinę Sobiech do wydawania w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec decyzji administracyjnych w zakresie wykonania zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ) wprowadziła rozdział 8a dotyczący pomocy materialnej dla uczniów, w tym pomocy socjalnej. Pomoc socjalna to stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, które jest przyznawane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa: sposób ustanowienia wysokości stypendium szkolnego, formy w jakiej stypendium może być udzielone, tryb i sposób udzielenia pomocy w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznaje burmistrz. Jednakże zgodnie z zapisem art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej organ wykonawczy jednostki pomocniczej. W związku z wielkością zadania jakim jest pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, Rada Miejska upoważnia dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w zakresie wykonania zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokiej Radzie przedkadam projekt uchwały, z prośbą o jej podjęcie.


Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:35:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679