NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/214/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 kwietnia 2005w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).

Uchwała nr XXVIII/214/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXVII/202/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ). Nowelizacja ustawy wprowadziła rozdział 8a dotyczący pomocy materialnej dla uczniów, w tym pomocy socjalnej. Pomoc socjalna to stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, które jest przyznawane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna udzielana będzie uczniom zamieszkałym na terenie gminy spełniającym warunki zawarte w regulaminie, który uchwala Rada Miejska. Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa: sposób ustanowienia wysokości stypendium szkolnego, formy w jakiej stypendium może być udzielone, tryb i sposób udzielenia pomocy w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Wobec powyższego, przedkładam Wysokiej Radzie, projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubraniec z prośbą o jego przyjęcie.


Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2310