NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII /94/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 22 listopada 2007w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 79 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr XIII /94/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 79 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )R a d a M i e j s k a
uchwala, co następuje:

§ 1

Radnego Józefa Żakowskiego wybiera się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E


§ 79 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta określa, że przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada miejska spośród członków komisji, w komisji rewizyjnej pracuje 5 radnych.
Członkowie komisji spośród siebie na przewodniczącego wytypowali radnego Józefa Żakowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak
metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (4 stycznia 2008, 08:50:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2554