NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/213/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 kwietnia 2005w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek gruntu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXVIII/213/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a:

§ 1
Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanych działek gruntu położonych w Koszanowie gm. Włocławek oznaczonych numerami geodezyjnymi 26/4 o powierzchni 0,3197 ha i 28/8 o powierzchni 0,3258 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi Koszanowo – Gołębin.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/213/2005 z dnia 27.04.2005 r.


W związku z planowanym do realizacji zadaniem pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Koszanowo – Gołębin ” ujętym w budżecie bieżącego roku zachodzi konieczność wykupu gruntów ornych na poszerzenie pasa drogowego. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi obecnie średnio 3,5 m. Dla wybudowania drogi o parametrach : szerokość jezdni 5 m, szerokość korony 6,5 m, szerokość pasa drogowego ( łącznie z rowami ) około 11 m należy wykupić część gruntów przylegających do istniejącej drogi. W myśl zawartego porozumienia z Gminą Włocławek zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/199/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 marca 2005 roku do zadań Gminy i Miasta Lubraniec należy poniesienie kosztów związanych między innymi z wykupem gruntów. Ponieważ niniejsza uchwała ściśle związana jest z uchwałami zatwierdzającymi budżet Gminy i Miasta Lubraniec oraz porozumieniem pomiędzy wyżej wspomnianymi gminami, wnoszę o podjęcie uchwały.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044