NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/85/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie upoważnienia do wykonania w imieniu Rady Miejskiej w Lubrańcu obowiązków określonych w ustawie lustracyjnejNa podstawie art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 63, poz. 425 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz.1171 )

Uchwała nr XII/85/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie upoważnienia do wykonania w imieniu Rady Miejskiej w Lubrańcu obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej

Na podstawie art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 63, poz. 425 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz.1171 )RADA MIEJSKA
u c h w a l a :

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Czynszaka do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej wobec Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubrańcu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171 ) zachodzi potrzeba podjęcia nowej uchwały upoważniającej Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Czynszaka do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej wobec Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
Zgodnie z art. 4 pkt 1 osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną – sekretarza gminy i skarbnika gminy, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia. O złożeniu niniejszego oświadczenia lustracyjnego dana osoba winna być poinformowana przez właściwy organ – w przypadku osób pełniących funkcję sekretarza gminy i skarbnika gminy właściwym organem jest Rada Miejska, która zobowiązana jest do podjęcia stosownej uchwały, w naszym przypadku uchwały o upoważnieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Czynszaka do wykonania w Jej imieniu obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej wobec skarbnika gminy i sekretarz gminy.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


B U R M I S T R Z
mgr inż. Krzysztof Wrzesińskimetryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 09:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2573