NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/210/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 kwietnia 2005w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju miejscowości Krowice ” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ” w zakresie działania „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 284, poz. 2846 )

Uchwała nr XXVIII/210/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju miejscowości Krowice ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 ” w zakresie działania „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 284, poz. 2846 )


uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się „ Plan rozwoju miejscowości Krowice ”, uchwalony przez zebranie wiejskie w Krowicach.

§ 2
„ Plan rozwoju miejscowości Krowice ” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Ideą działania: „ Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ” jest pobudzenie aktywności oraz integracja lokalnych społeczności wiejskich. W poszczególnych sołectwach z terenu gminy Lubraniec odbyły się zebrania wiejskie, na których przedstawiono i omówiono założenia Programu. Wymienione sołectwo przedłożyło samorządowi lokalnemu plan rozwoju miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań oraz uchwałę Zebrania Wiejskiego przyjmującą i akceptującą zamieszczone tam działania. W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, poprawy warunków i jakości życia na wsi niezbędne jest podjęcie Uchwały, stąd też powyższą Uchwałę uważa się za zasadną.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804