NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/208/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 kwietnia 2005w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 ).

Uchwała nr XXVIII/208/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 ).


Rada Miejska uchwala:

§ 1
Ustala się, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem w dniu 11 kwietnia 2005 roku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok.

§ 2
Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w głosowaniu jawnym u d z i e l a s i ę Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tego tytułu.

§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Stosownie do art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 1014 ) Burmistrz Gminy i Miasta w Lubrańcu przygotował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 r. i przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku oraz Radzie Miejskiej w Lubrańcu. Komisje Rady Miejskiej analizowały przedłożony dokument w dniu 6 kwietnia 2005 r. i wydały pozytywną opinię. W dniu 11 kwietnia 2005 r. Komisja Rewizyjna zawarła swoje stanowisko we wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta. Wniosek skierowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu. Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z kompletem dokumentów w dniu 12 kwietnia 2005 r. został skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej po analizie złożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2004 wyraził pozytywną opinię, którą skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszk

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266