NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/207/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, 1593 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin ... ( Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 264 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXVII/207/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, 1593 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin ... ( Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 264 z późniejszymi zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Wynagrodzenie miesięczne brutto dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Pana Krzysztofa Wrzesińskiego składające się z :
a) wynagrodzenie zasadnicze 4.500,00 zł.
b) dodatek funkcyjny 1.292,00 zł.
c) dodatek specjalny w wysokości 24% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 1.390,08 zł. funkcyjnego
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia 900,00 zł. zasadniczego
Ogółem wynagrodzenie brutto 8.082,08 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubrańcu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/207/2005 z dnia 21 marca 2005 roku
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m. in. ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. Proponowana podwyżka wynagrodzenia brutto wynosi 311,32 zł. jest zgodna z uchwałą Nr XXV/191/2004 z dnia 29.12.2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok oraz jest zgodna z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych określających maksymalne wynagrodzenie Burmistrza, które nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 7 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1999 roku Nr 110, poz. 1255 z późniejszymi zmianami ). W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1852