NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/206/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Kłobi Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami ) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zmianami )

Uchwała nr XXVII/206/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Kłobi

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami ) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Nadać Statut Publicznemu Gimnazjum w Kłobi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2005 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zmianami ) Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Kłobi. Zgodnie z art. 58 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, organ zakładający szkołę nadaje jej pierwszy statut. Statut szkoły publicznej winien określać w szczególności : nazwę i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organ prowadzący szkołę, organy szkoły i ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Jednocześnie w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu określa ramowy statut publicznego gimnazjum. Uwzględniając wyżej cytowane zapisy ustawy i rozporządzenia, opracowany został Statut Publicznego Gimnazjum w Kłobi, który przedkładam Wysokiej Radzie z prośbą o podjęcie stosownej uchwały.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik do uchwały (117kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832