NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/205/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kłobi Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami )

Uchwała nr XXVII/205/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kłobi

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Z dniem 1 września 2005 r. założyć Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Kłobi, zwane dalej „ Gimnazjum ”.

§ 2
Obwód gimnazjum obejmuje miejscowości: Kłobia Nowa, Kłobia Wieś, Ossowo, Gołębin Parcele, Smogorzewo ( 2 – 23 ), Florianowo, Świątniki.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2005r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zmianami ) Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Kłobi. Zgodnie z art. 58 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, organ zakładający szkołę nadaje jej pierwszy statut. Statut szkoły publicznej winien określać w szczególności : nazwę i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organ prowadzący szkołę, organy szkoły i ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Jednocześnie w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu określa ramowy statut publicznego gimnazjum. Uwzględniając wyżej cytowane zapisy ustawy i rozporządzenia, opracowany został Statut Publicznego Gimnazjum w Kłobi, który przedkładam Wysokiej Radzie z prośbą o podjęcie stosownej uchwały.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 15:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982