NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/204/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami ) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami )

Uchwała nr XXVII/204/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami ) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów na terenie gminy i miasta Lubraniec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXV/180/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 14:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386