NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/203/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r.: Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.: Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz 2005 r. Nr 10, poz. 71 ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami ) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubrańcu i Międzyzakładową Komisję NSZZ „ Solidarność ” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.

Uchwała nr XXVII/203/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r.: Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.: Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz 2005 r. Nr 10, poz. 71 ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami ) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubrańcu i Międzyzakładową Komisję NSZZ „ Solidarność ” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.


RADA MIEJSKA u c h w a l a:

§ 1
„ Regulamin wynagradzania nauczycieli ” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu:
1) Nr XXI/148/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2) Nr XLIII/280/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2000 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
3) Nr XXVI/195/2005 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatkowych świadczeń socjalnych nie zaliczanych do wynagrodzenia

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

W związku z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, wprowadzoną ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 179, poz. 1845 ) organy prowadzące szkoły zostały zobligowane, do corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Regulamin obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i uwzględnia przepisy dotyczące : 1. wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, 2. szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3. wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, odpowiadały na terenie naszej gminy co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 tej ustawy. Regulamin, zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6a ustawy Karta nauczyciela, został uzgodniony w drodze negocjacji z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubrańcu i Komisją Międzyzakładową NSZZ „ Solidarność ” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.
Reasumując powyższe, przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały wraz z załącznikiem, z prośbą o jej podjęcie.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 14:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2346