NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/202/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).

Uchwała nr XXVII/202/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).


RADA MIEJSKA u c h w a l a :

§ 1
Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 14:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598