NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/201/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) i z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami ) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).

Uchwała nr XXVII/201/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) i z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami ) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami ).


RADA MIEJSKA u c h w a l a:

§ 1
Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu, o następującej treści: 1. w rozdziale III struktura organizacyjna § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie : „ w skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy: - Dyrektor, - Główny Księgowy, - referent ds. finansów i kasy, - referent ds. księgowości. ”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec i Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakUzasadnienie

Uchwałą Nr VI/44/1998 z dnia 30 grudnia 1998 r. Rada Miejska w Lubrańcu utworzyła z dniem 01 stycznia 1999 r. gminną jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu o strukturze organizacyjnej w której skład wchodziły następujące stanowiska pracy : Dyrektor Główny Księgowy Stanowisko d/s finansowo – organizacyjnych. W związku z przejęciem przez Zespół od 1 maja 2004 r. podatku VAT od towarów i usług, realizacją systemu informacji oświatowej, oraz realizacją obsługi finansowej pomocy socjalnej dla uczniów z terenu gminy należało zmienić strukturę organizacyjną Zespołu przez utworzenie nowego stanowiska pracy. Niniejsze zmiany zostały przedłożone w projekcie uchwały.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2150