NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/199/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 marca 2005w sprawie wykonania zadań publicznych w drodze wspódziałania. Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

Uchwała nr XXVII/199/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 marca 2005


w sprawie wykonania zadań publicznych w drodze wspódziałania.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )


RADA MIEJSKA u c h w a l a:

§ 1
Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Włocławek a Gminą i Miastem Lubraniec w sprawie wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin ”.

§ 2
Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1341