NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/197/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 11 lutego 2005w sprawie nadania nazwy ulicyNa podstawie art. 18 ust. 2. pkt.13 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXVI/197/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 11 lutego 2005


w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt.13 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


Rada Miejska u c h w a l a :

§ 1
Nadaje się nazwę „ Józefowo ” ulicy dotychczas nie posiadającej nazwy, a oznaczonej na wyrysie mapy miasta kolorem zielonym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Kolejność numerów nieruchomości przy ulicy Józefowo jest jednostronna i rozpoczyna się od ulicy Św. Anny.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakUZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/197/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.

W związku z rozpoczętą przez właścicieli działek zabudową terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w granicach miasta Lubrańca pomiędzy istniejącymi już ulicami Św. Anny i Radziejowską zachodzi potrzeba oficjalnego nadania nazwy ulicy. Nadmieniam, że nazwa tej ulicy jako ulicy Józefowo używana jest przez mieszkańców od dawna. Pod taką nazwą ulica figuruje również w ewidencji gruntów, a także w prowadzonych księgach wieczystych, zachodzi więc potrzeba urzędowego zatwierdzenia nazwy ulicy zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym poprzez podjęcie stosownej uchwały. Powyższy temat był przedstawiony mieszkańcom miasta na zebraniu miejskim w dniu 15 grudnia 2004 r. i nazwa ulicy została zaopiniowana pozytywnie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości § 7 ust. 2 pkt. 1 i 3 numeracja porządkowa nieruchomości wzdłuż ulic głównych powinny wzrastać w kierunku od centrum miasta ku jego granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód, nieruchomości po lewej stronie ulicy w kierunku zwiększających się numerów oznacza się numerami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi. Tak więc numeracja tej ulicy będzie zaczynała się od ulicy Św. Anny ( wschód ) do ul. Radziejowskiej ( zachód ) i będzie oznaczona numerami nieparzystymi. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:47:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572