NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/196/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 11 lutego 2005w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 204, poz. 2086 )

Uchwała nr XXVI/196/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 11 lutego 2005


w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 204, poz. 2086 )


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót wynosi: 1) za zajęcie jezdni drogi utwardzonej: a) do 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 4 zł, b) powyżej 50 % wielkości zajmowanej szerokości jezdni – 8 zł, c) za zajęcie chodnika – 2 zł, d) za zajęcie pobocza – 2 zł, 2) za zajęcie pasa drogi gruntowej – 2 zł,

§ 2
Stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi 100 zł/m2 na rok.

§ 3
Stawka opłaty za każdy dzień za umieszczenie 1 m2 w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynosi 0,40 zł.

§ 4
Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1-3 wynosi 0,10 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakUzasadnienie
Do uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Wydając zezwolenie na zajęcie pasa drogowego organ ten zobowiązany jest do pobrania opłaty ustalonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Dotychczas wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego określała ustawa o drogach publicznych i przepisy wykonawcze tj. rozporządzenie rady ministrów. Zgodnie z ustaw? z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych ustalenie wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego należy, w zależności od kategorii drogi, do właściwego organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego. Opłata za 1 m2 zajętego pasa drogowego, zaproponowana w projekcie uchwały, uwzględnia zapisy ustawowe umożliwiające zróżnicowanie jej wysokości. Opłaty uzyskane za zajęcie pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego z którego pokrywane są wydatki ponoszone na utrzymanie i ochronę dróg. Artykuł 40 a ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w brzmieniu nadanym powołaną wyżej ustawą, dla ustalenia opłaty stanowiącej przedmiot niniejszej opłaty wymaga podjęcia uchwały. Z tych więc względów jej podjęcie jest uzasadnione.


Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (16 sierpnia 2005, 13:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2818